Canal Intern d'Informació info general

En compliment del que estableix la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció (la ‘Llei’), DISTERRI, S.A. ha implantat un sistema intern dinformació.

Aquest sistema compleix amb la finalitat de la Llei esmentada permetent que les persones físiques puguin informar sobre alguna de les accions o omissions a què es refereix l'article 2, fonamentalment infraccions del Dret de la UE i infraccions penals o administratives greus o molt greus i així mateix, conseqüència de la unificació al mateix canal d'informació, aquelles informacions relacionades amb l'assetjament i el pla d'igualtat a l'empresa.

Al següent enllaç podrà accedir a informació rellevant sobre el sistema intern d'informació, el responsable del sistema, els drets de l'informant i la política de protecció de dades. Així mateix, podeu consultar el procediment establert per a la gestió de les comunicacions rebudes en aquest enllaç.

Per a la presentació d'aquestes informacions, el sistema disposa d'un canal intern que permet la comunicació escrita per mitjà de la via següent:

Una aplicació informàtica que compleix els criteris de confidencialitat de la informació i la protecció de dades a què es pot accedir a través d'aquest enllaç.

La Llei estableix la creació d'un canal extern d'informació i el nomenament d'una autoritat independent de protecció de l'informe, en el cas de la comunitat autònoma de Catalunya, es correspon amb:

Tota persona física podrà informar davant dita autoritat, o davant les autoritats o òrgans autonòmics corresponents, de la comissió de qualssevol accions o omissions incloses en làmbit daplicació daquesta llei, ja sigui directament o prèvia comunicació a través del corresponent canal intern.

Close